Ο όρος «κτηνοτροφία», σύμφωνα με την ορολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνεται στον όρο «γεωργία», ο οποίος υποδηλώνει τη συστηματοποιημένη γνώση και πράξη χειρισμού των φυτών και των ζώων με σκοπό την πληρέστερη ικανοποίηση των διατροφικών και μη αναγκών των κοινωνιών.

Η εκτροφή των ζώων είναι μια επιχείρηση. Όπως και με όλες τις επιχειρήσεις, η παραγωγή πρέπει να είναι επικερδής για τον ιδιοκτήτη. Πρέπει να επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ των κερδών που σημειώνονται και την παροχή στα ζώα ενός υγιούς περιβάλλοντος και μιας επαρκούς διατροφής για τις απαιτήσεις τους. Τα ζώα που τρέφονται καλά και φυλάσσονται υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες είναι υγιή και πιό παραγωγικά από εκείνα που τρέφονται ανεπαρκώς ή εσφαλμένα, είναι άρρωστα και στεγάζονται σε ένα ανθυγιεινό περιβάλλον.

Η εκτροφή των ζώων απαιτεί από τον παραγωγό ένα ευρύ φάσμα γνώσεων στην οργάνωση, στη διατροφή και στο μάρκετινγκ. Η χορήγηση ποσότητας τροφής με ένα χρονοδιάγραμμα ενίοτε καθίσταται δύσκολη λόγω διαφόρων παραγόντων (ζωικό κεφάλαιο, κλίμα κτλ.).

Στη σημερινή εποχή που η γενετική επιλογή έχει επιτρέψει τη δημιουργία φυλών υψηλών αποδόσεων οι εκτροφείς ζητούν ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας οι οποίες να επιτρέπουν την πλήρη εκμετάλλευση του βελτιωμένου παραγωγικού δυναμικού των ζώων τους. Επομένως, η άσκηση της κτηνοτροφίας πρέπει να στηριχτεί σε νέα πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας, τα οποία να ικανοποιούν τις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις και, ταυτόχρονα, να ανταποκρίνονται επιτυχώς στο διεθνή οικονομικό ανταγωνισμό.