Η ΤΟΚΑΣ ΣΙΤΗΡΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται με επιτυχία στο χώρο της παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών και της εμπορίας δημητριακών.

Η Διοίκηση της Εταιρείας πιστή στην δέσμευσή της για την παραγωγή και εμπορία ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων φροντίζει για:

  • Την ικανοποίηση των Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων που αφορούν στη λειτουργία της
  • Την ικανοποίηση των αναγκών των Ενδιαφερομένων Μερών Την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων της σύμφωνα με τις Προδιαγραφές.
  • Την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ελέγχων
  • Τη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων

Για την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεων έχει εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 180 9001/2015 στοχεύοντας:

  • στην καλύτερη οργάνωση στον τομέα της παραγωγής των προϊόντων και της λειτουργίας της Εταιρείας γενικότερα
  • στη σταθερή ποιότητα των προϊόντων της
  • στη μείωση των αστοχιών τόσο στην παραγωγή όσο και στον τομέα της διάθεσης
  • στην αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας
  • στη συνεχή βελτίωση της οργάνωσης και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
  • στη δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας ικανοποίησης με όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη.

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας έχει κοινοποιηθεί σε όλο το Προσωπικό και είναι διαθέσιμη σε όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη. Οι αρχές της και οι στόχοι της ανασκοπούνται περιοδικά από τη Διοίκηση της Εταιρείας.

 

Καρίτσα Πιερίας, 05/05/2017

sfragida